หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์ บุคลากร Download ข้อมูลวิชาการ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อหน่วยงาน
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

งานนโยบายและแผน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานงานนโยบายและแผน

 

 

          งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับติดตามของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และประสานงานในการจัดทำแผนงบประมาณโครงการ/งานของคณะและหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ปรัชญา

 

 

มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และคุณธรรม 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

           ภายในปี 2571 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการยุคดิจิทัลและผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพ มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

 

พันธกิจ

 

 

          มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพของนิสิตในด้านวิชาการทักษะวิชาชีพ คุณธรรม โดยแบ่งเป็นด้านที่สำคัญดังนี้

1. ด้านการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและแข่งขันในตลาดแรงงาน

2. ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ยกระดับคุณภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของชุมชน สังคม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ และนำผลของการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ไปต่อยอดความรู้ให้แก่นิสิต

3. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมของไทยและนานาชาติอย่างเหมาะสม

4. ด้านบริการวิชาการกับชุมชนและสังคม สนับสนุนการให้บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยฯเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างความร่วมมือ

5. ด้านบริหารจัดการ จัดระบบที่ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.