หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์ บุคลากร Download ข้อมูลวิชาการ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อหน่วยงาน
หน้าแรก   >   แผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์   >   แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
แผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์
งานนโยบายและแผน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

แผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์

< กลับหน้ารวมแผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์
 

 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
วันที่: 18 ก.พ. 2560 
 
 

ประกอบด้วย 17 แผนงาน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 

1. แผนงานบัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ
2. แผนงานการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นสากล
3. แผนงานพัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษา                  
4. แผนงานพัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
5. แผนงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสม
6. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
7. แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
8. แผนงานการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
9. แผนงานเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและสมรรถนะในวิชาชีพ
10. แผนงานเสริมสร้างการพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม                 
11. แผนงานเสริมสร้างการพัฒนาด้านการทำตำแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น
12. แผนงานเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
13. แผนงานการธำรงรักษา สร้างขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
14. แผนงานการดูแลนิสิต การจัดสวัสดิการนิสิต และการสร้างเครือข่ายนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัย
15. แผนงานพัฒนาศักยภาพของนิสิต เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
16. แผนงานการบริการวิชาการเพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงของ   ชุมชน
17. แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.